%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97

חובת הזהירות של סוכן הביטוח

חובת הזהירות של סוכן הביטוח מצריכה ממנו לנקוט בפעולה

בבית משפט השלום בחיפה ניתן לאחרונה פסק דין על ידי השופטת שולמית ברסלב בתיק ת"א (חיפה) 1394-08

והנוגע לחובות סוכן הביטוח. התובע דרש לקבל פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות סוכן הביטוח, על דרך אי הנפקת פוליסת ביטוח סחורה בהעברה. ראוי לציין כי מקרה זה הוא בגדר דוגמא ותיתכן התנהגות דומה של סוכני ביטוח בתחומי ביטוח אחרים. השאלה שעמדה במרכז הדיון הייתה מדוע לא הונפקה למשאיתו של התובע פוליסת ביטוח סחורה בהעברה? הסוכן שנתבע הצהיר כי "הבהיר" לתובע שלא ניתן לעשות ביטוח סחורה בהעברה למשאית בודדת ואילו הלקוח טען כי לא ממש הבין את כל ההסברים ולהבנתו ביקש, שילם וקיבל את הביטוח הנ"ל. השופטת לא קיבלה את גרסתו של הסוכן שכן היוותה 'עדות יחיד' ללא תימוכין. בנוסף, פקידת הסוכן לא הובאה למתן עדות וכשל זה פעל לחובת הסוכן. השופטת ציטטה מפסק דין של אלדן תחבורה נגד אליהו חברה לביטוח שם נקבע כי "מאחר והפקידה היא שחתמה על הצעת הביטוח בשם המבוטח אשר לא נשלחה למבוטח במטרה לוודא שהינה משקפת את סיכום הדברים בינו לבין סוכן הביטוח, הרי שלא מן הנמנע, שעקב טעות סופר שארעה בעת מילוי ההצעה, או עקב אי הבנה בתקשורת בין הפקידה לסוכן, או עקב הנחיה מוטעית של הסוכן, מולאה הצעת הביטוח שלא בהתאם לבקשת המבוטח." השופטת הדגישה שיתכן שנוהל עבודה לא תקין הוא זה שהוביל לתקלה ואוסיף ואומר כי  לא סוד הוא כי אצל סוכנים רבים קיימת חלוקת עבודה בין סוכן הביטוח לצוות משרדו ועל כן צפוי שיקרו טעויות. שימו לב!   וידוא קבלה נקודה חשובה נוספת שעולה מפסק הדין היא חובת משלוח פוליסת הביטוח למבוטח ווידוא קבלתה - חובה מהותית שתכליתה להבטיח את יכולת המבוטח לעמוד על זכויותיו וחובותיו - הן בנקיטת צעדים בכל הקשור לשמירה על נושא הביטוח והקפדה על הוראות המבטח והן במימוש זכויותיו בעת קרות מקרה הביטוח. חובה זו מופיעה בחוק חוזה הביטוח והן בחוזר ביטוח כללי שהוציא המפקח על הביטוח כבר ב-1997. אם מסירת הפוליסה הינה באחריות חברת הביטוח, כפי שקובע גם החוק בארה"ב, מה מקומו של הסוכן? האם אחריות זו תגולגל אליו בזמן ובדרך כלשהם?   חובת ההודעה בנושא החיתום, קובעת השופטת כי מי שאמון על הוראות החיתום הוא סוכן הביטוח וחובה עליו להבהיר למבקש הביטוח את תנאי חברת הביטוח באשר לפוליסה וכי סוכן ביטוח סביר והגון צריך להעמיד את התובע על אי יכולתו לקיים את פוליסת הביטוח המבוקשת. כך שגם אם הסוכן גילה מאוחר יותר שחברת הביטוח אינה מוכנה לבטח על פי הצעה שהועברה אליה, עליו להודיע זאת מיד לתובע ולהעמיד את התובע על משמעות הדבר. על הסוכן להיות ער לחשיבות ההודעה.   בנסיבות אלה, מצופה מהסוכן כ"גורם המקצועי אליו פונה החפץ בכיסוי ביטוחי", לבחון עבור התובע את האפשרויות הטובות ביותר, לגלות לו כל מידע רלבנטי ולוודא שהכיסוי הביטוחי ראוי ומספיק לצרכיו. חובה זו נובעת הן מחובת תום הלב, החלה על כל משתתף במשא ומתן מכוח חוק החוזים, והן ממהות חוזה הביטוח ומתפקידו של סוכן הביטוח, כפי שעמדה על כך השופטת ארבל בפסק דין אזרחי סייף נגד מרעי שניתן ב-2009, תוך התווית קווים מנחים באשר לחובת סוכן הביטוח במהלך המשא ומתן לקראת כריתת חוזה ביטוח: "נדרש מסוכן הביטוח בעת המשא ומתן להציג בפני הלקוח את מגוון האפשרויות המתאימות לבקשתו ולגלות לו כל מידע רלבנטי באשר לצורות ההתקשרות השונות, וכן עליו לוודא שהכיסוי הביטוחי שמספקת חברת הביטוח הוא ראוי ומספיק לצרכיו של הלקוח. לפיכך הוא גם מחויב להסביר ללקוח אודות תניות משמעותיות בפוליסת הביטוח, כגון תנאי מיגון וחריגים לכיסוי הביטוחי. עוד מחויב סוכן הביטוח למנוע מן המתקשר לבצע שגיאות שמשמעותן האפשרית היא ביטול הפוליסה. מכאן, חובת זהירות מושגית בוודאי שקיימת בין התובע לבין סוכן הביטוח עימו בא להתייעץ וממנו ביקש לקומם ביטוחים שונים". סוף דבר, השופטת מצאה כי הנתבעים הפרו את התחייבותם כלפי התובע לקומם עבורו פוליסת ביטוח סחורה בהעברה ואלו הפרו את חובתם כלפיו ועל כן, האחריות באשר לאי הנפקת פוליסת הביטוח סחורה בהעברה למשאית רובצת לפתחם, הגם שבנסיבות המיוחדות מצאה השופטת כי יש להשית אשמה תורמת גם על התובע.   עו"ד אמנון פיראן, עוסק בדיני ביטוח חיים, בריאות וסיעוד.